Takosan, Türkiye’nin önde gelen otomotiv yan sanayi şirketlerinden olup çeşitli ülkelere ihracat yapmaktadır.

Takosan olarak sürdürülebilirlik yaklaşımını, iş yapış şeklimizin merkezine yerleştirerek, yeni nesillere sağlıklı ve mutlu bir dünya bırakmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Şirketimiz operasyonlarımızla sınırlı kalmayan, tedarikçilerimizi de kapsayan bir bakış açısı ile çevreye, çalışanlarına ve topluma saygılı bir üretim bizim için çok önemli ve tedarikçilerimizle benzer bir yaklaşım geliştirmesi konusunda kendilerini teşvik ediyoruz.

Takosan Tedarik Zinciri Politikası (Politika) Takosan’a mal ve hizmet sağlayan tüm küresel tedarikçilerimizden uymasını beklediğimiz çevresel, sosyal ve etik sorumlulukları tanımlıyor. Tedarikçilerimizin Politika’ya uymasını ve Politika’yı çalışanlarına ve kendi tedarik zincirlerine iletmelerini bekliyoruz. Küresel tüm tedarikçi sözleşmelerimiz Politika’yı içeriyor ve tedarikçilerimizi, Politika’ya uyan kuruluşlardan seçiyoruz.

Politika, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve ulusal yasalar temel alınarak belirlenmiştir.

TEDARİKÇİLER İÇİN REHBER İLKELER

Tedarikçiler İçin Rehber İlkeler, Takosanın insan hakları ve işyeri sorumluluk programlarının önemli bir dayanağını oluşturur. Dünya çapındaki ticari uygulamaları etkileyen yasa, gelenek ve görenek ve ekonomik koşullarda farklılıkların olduğunu kabul ederek, Takosan ile tedarikçileri arasındaki ilişkilerin, insan haklarına saygı taahhüdü ile başlayan paylaşılan değerler temeline dayandırılması gerektiğine inanıyoruz. Tedarikçiler için Rehber İlkeler, değer ve beklentilerimizi aktarır ve geçerli çevre kanunları ve yerel iş kanunları ve yönetmeliklerine asgari düzeyde uyan sorumlu işyeri politikaları ve uygulamalarının önemini vurgular. Aşağıda ana hatlarıyla belirtilen ilkeler, kendi politikalarımızda desteklediğimiz değerleri yansıtmaktadır ve doğrudan tedarikçilerimizden, insan haklarına saygıyı sağlamak amacıyla bu kılavuz ilkelerin ruhuna ve lafzına uygun davranmalarını beklemekteyiz.

– Yasa ve Yönetmelikler

Tedarik malzemelerinin imalatında, toplanmasında ve hizmetlerin sağlanmasında bütün geçerli yerel ve ulusal yasa, kural, yönetmelik ve gerekliliklere uygun hareket etmek.

– Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı

Çalışanların, misilleme, gözdağı veya taciz korkusu olmadan bir sendikaya katılma, sendika kurma veya sendikaya katılmama hakkına saygı duymak. Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkı ile ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket etmek.

– Çocuk İşçi Çalıştırmayı Yasaklamak

Çocuk işgücüne ilişkin bütün geçerli yerel ve ulusal yasalara uygun hareket etmek.

– Zorla Çalıştırma ve Suistimali Yasaklamak

Çalışanlara fiziksel olarak suiistimali yasaklamak ve esaret altında çalıştırma, askerde çalıştırma, kölelik veya insan ticareti dahil olmak üzere her türlü zorla çalıştırmayı yasaklamak. Zorla çalıştırma, çalışanların suiistimali ile ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket etmek.

– Ayrımcılığı Ortadan Kaldırmak

İşyerlerinin, ayrımcılıktan veya sözlü veya fiziksel tacizden arınmış olmasını sağlamak. İşe alma, çalıştırma, yerleştirme, eğitim, ücretlendirme ve terfi işlemlerini, yeteneğe, performansa, beceri ve tecrübeye dayandırmak. Ayrımcılıkla ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket etmek.

– Çalışma Saatleri ve Ücretler

Çalışanları, endüstriye ve yerel işçi piyasasına göre ücretlendirmek. Geçerli ücrete, çalışma saatlerine, fazla mesai ve yan ödemelere ilişkin kanunlara tam bir uygunluk içerisinde hareket etmek ve çalışanlara beceri ve kapasitelerini geliştirecek imkanlar tanımak ve mümkün olan durumlarda terfi olanakları sağlamak.

– Güvenli ve Sağlıklı bir İşyeri Sağlamak

Güvenli, emniyetli ve sağlıklı bir işyeri sağlamak. Kaza, yaralanma ve sağlık risklerine maruz kalma riskini asgariye indirmek suretiyle işyeri ortamının verimli olmasını sağlamak. Sağlık ve güvenlikle ilgili geçerli bütün yerel ve ulusal yasalara uygun hareket etmek.

– Çevreyi Korumak

İşi, çevreyi koruyacak ve sürdürecek şekilde yürütmek. Geçerli çevre kanunlarına, kural ve yönetmeliklere uygun hareket etmek.

– Ticari Dürüstlük

İşleri dürüstlük içinde ilgili yasalara saygı duyarak ve rüşvet ve hileli uygulamalardan kaçınarak yürütmek.

– Sorun Giderme Süreci ve Çözüm Getirme

İşçilere, misilleme korkusu duymadan şikayetlerini ifade etmeleri ve endişelerinin uygun şekilde zamanında çözümlenmesi için bir mekanizma sunmak.

– Yönetim Sistemleri

Sürdürülebilir gelişmeyi, çevreye ve doğal kaynaklara saygıyı ve güvenli, emniyetli ve sağlıklı bir işyeri sağlamak için yönetim sistemleri kurmak. Yasalara uygun hareket etmeyi ve tüm insan haklarına saygılı olmayı sağlamak için faaliyetleri kontrol eden, uygun ve etkili sistemler bulmak.

TAKOSAN’IN TEDARİKÇİLERİ İÇİN İŞ DAVRANIŞ KURALLARI

Takosan çalışanlarının tüm yasalara uyması ve tüm konularda etik davranmasını beklemektedir. Tedarikçilerimiz için de aynı beklentilerimiz vardır. İş Davranış Kuralları, çalışan davranışları için temel standartlar getiriyor. Tedarikçiler için İş Davranış Kuralları, tedarikçilerimiz ile ilgili gereksinimleri belirler. Birlikte çalışarak, doğru olanı yaparak büyük başarı elde edebiliriz. Bu kurallar, Takosa’ın, tüm tedarikçiler için geçerli olan genel şartlarını içerir. Bazı tedarikçi sözleşmeleri bu konulardan bazılarını ele alan daha özellikli hükümler içerebilir.

– Çıkar Çatışmaları

Takosan çalışanları, şirket çıkarları doğrultusunda hareket etmelidir. Çalışanların herhangi bir tedarikçi ile mali veya başka bir ilişkisi, çalışanın Takosan’ın yararına hareket etme yükümlülüğü ile çakışabileceğinden veya çakışma görüntüsü vereceğinden olmamalıdır. İşyeri dışında arkadaşlıklar kaçınılmaz ve kabul edilebilir. Fakat tedarikçiler, Takosan çalışanının iş kararları etkilemek için herhangi bir kişisel ilişki kullanmamaya dikkat etmelidirler. Eğer bir tedarikçi çalışanının Takosan çalışanı ile akrabalık veya başka bir ilişkisi varsa, çıkar çatışması yapabileceğinden, tedarikçi bunu Takosan’a bildirmeli veya Takosan çalışanının bildirdiğinden emin olmalıdır.

– Hediyeler, Yemekler ve Eğlence

Takosan’ın çalışanlarının tedarikçilerden, mütevazı hediye, yemek ve eğlencelerden fazlasını almaları yasaktır. Olağan iş yemekleri ve bayram ve yılbaşlarında verilen küçük hediyeler kabul edilebilir fakat tedarikçilerin Takosan çalışanlarına seyahat, sıkça yemekler ve pahalı hediyeler sunmaları yasaktır. Hediye kartları gibi nakit hediyelere veya benzeri nakitlere izin verilmez.

– Rüşvet

Takosan adına hareket eden tedarikçiler Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyduğu kadar devlet görevlerine rüşvet vermek ile ilgili tüm yerel yasalara uymalıdır. Takosan’ın bir tedarikçisi sıfatıyla veya Takosan’ın adını kullanarak herhangi bir işlemle bağlantılı olarak, her türlü haksız yarar veya avantaj elde etmek için tedarikçi, herhangi bir devlet görevlisine, devlet kontrolündeki şirket çalışanına veya politik partiye doğrudan veya dolaylı olarak değerli bir şey aktaramaz. Tedarikçiler  Takosan adına yapılan tüm ödemelerin (hediyeler, yemekler, eğlence veya değerli olan her şey dahil) yazılı muhasebe kayıtlarını tutmak zorundadır. Takosan’ın isteği üzerine tedarikçiler bu muhasebe kayıtlarını ibraz etmek zorundadır.

– Bilgi Koruma

Tedarikçilerin, Taksoan’ın gizli kalması gereken bilgilerini koruması gerekir. İş ilişkisi nedeniyle gizli bilgilere erişen tedarikçiler, Takosan’ın izni olmadan bu bilgileri hiç kimseyle paylaşamaz. Eğer tedarikçi kendisine izin verilen Taksoan bilgilerinde bir hata görürse, Takosan  ile irtibata geçmeli ve bu bilgileri kullanmaktan kaçınmalıdır.

Arda KÖKEN
Genel Müdür